تقویم


تقویمی که می گذرد و نسل هایی که یکی پس از دیگری می سوزند مملکتی که هوای جهنم را داشته باشد تا هست هم این گونه خواهد بود.
ما در جهنمی زندگی میکنیم که کرایه بهشت را میگیرند…

محمدرضا

احمق ها


آدم وقتی تازه احمق های دورو برشو میشناسه مثله اینکه یه دیگ , آب جوش ریختن رو سرش چطور میشه این همه ابلح دورت باشن ولی تو تازه بشناسیشون!!؟؟
پروردگارا چشمان مارا با نور خودت روشن بفرمااااا

آمین یا الرحمن الراحمین

محمدرضا

هرجا که روم آسمان آبیست


هرجا که روم آسمان آبیست
اما کسی به دنبال آسمان آبی نیست
حداقل که من به دنبالش نمی روم
من به دنبال زمینی هستم که
رنگش …
رنگش هرچه که می خواهد باشد تنها خوی انسانیت داشته باشد من به دنبال زمینی هستم که مردمش رنگ اعتماد داشته باشند
رنگ عشق داشته باشند رنگ شهامت رنگ صداقت.
هر جا که روم آسمان آبیست ولی مطمئنم هر جا که روم زمین به رنگ اینجا نیست.

محمدرضا

بلاد کفر ما یا دیار مذهبی اروپا؟


به نظر شما کشور ما مذهبی تر است یا کشور های اروپایی؟

آیا دین فقط نماز خواندن و ریش نگاه داشتن و یا مسجد رفتن است؟

در پس این کارها خدا چه پیغامی به ما داده است؟
قطعآ پیغام این نیست که پشت اینها پنهان شوید تا رستگار باشید!!!؟؟؟

کسی که تمام واجبات دین را انجام میدهد ولی به اصول اخلاقی پای بند نیست می شود وی را یک انسان دین دار به شمار برد؟

در کشوری که حق پخش یا همان Copy Right در نظر گرفته نمی شود و به راحتی حقوق انسانی زیر پا گذاشته

می شود به نظرتان این حکومت اصول اخلاقی که لازمه هر دینی است را رعایت کرده است؟

با پاسخ دادن به این سوال ها یک سوال بزرگ دیگر خلق می شود

بلاد کفر ما یا دیار مذهبی اروپا؟

گاهی نمیشود که بشود


گاهی تصمیم میگیری تغییر کنی تصمیم میگیری از خود بیرون بیایی و بهتر باشی و وانمود کنی خوب هستی تا از زندگی به معنی که دیگران اسمش را لذت میگذارند برداشت کنی ولی خووووب گاهی نمیشود که بشود . دیگران نمیخواهند تو عوض شوی نه که نخواهند بلکه با عملشان پشیمانت میکنند هر چه اصرار میکنی هر چه به این در و آن در میزنی هیچکس نمی گذارد آن کسی که می خواهند بشوی و تو از اینکه سعی میکنی عوض شوی عذاب میکشی عذاب کشیدن از عمل اطرافیانت نیز میشود قوز بالا قوز و تو دیگر منصرف میشوی , شاید این بهترین عمل باشد هر چند که دیگران از دستت میرنجند اما خوب اگر ادامه پیدا کند بیشتر ضرر میبینی هم تو و هم او پس جلوی ضرر را هر وقت بگیری منفعت است …

محمدرضا