دماوند


دماوند باش , استوار و سر بلند تر از کوهای که تا چشم کار میکند دیده میشوند ,اگر دماوند باشی همه دوست دارند شکستت بدهند و هیچ کس با فتح قلعه های اطرافت احساس غرور نخواهد کرد همه به فکر تو هستند همه دوست دارند تو را فتح کنند و شکستت بدهند , هرچند مهم نیست که چند میلیون نفر تو را شکست داده اند و خواهند داد وقتی دماوند باشی کوهنوردانی که شکستت میدهند به خود افتخار میکنند و کوههای اطرافت به این پیروزی ها و افتخار کردن ها نیز حسادت میورزند.

دماوند باش  پا بر جا

محمدرضا

ضد جنگ


ضد جنگ به بن بست خورده است.

هم دلش هم افکارش به بن بست خورده , از چی؟ از بدیه روزگار از دست مردم نادان که فقط به منافع خود می اندیشند با دیدن این همه پتانسیل بدی در مردم دیگر رمقی برای ادامه راه ندارد ضد جنگ صرفاً برای اینکه با مخاطبانش بی ریاست اعتراف میکند که هر از گاهی بر خلاف عقایدش آنقدر نا امید میشود که به خود می گوید کاش جنگ بشود همه ی اینها نابود شوند همه یشان بسوزند در جنگی که روزی خودشان خواستارش بودن و و زمانی که می سوزند در ذهنشان صحنه ی آن لحظه ی که باد در غبغب خود می انداختند و می گفتند «جنگ الزامی است» , «باید جنگ شود» تداعی شود و به اوه اوه خوردن بی افتند

و دلش به بنبست خورده است چون , چون دلش برای ذهن بلاک شده اش بغض کرده

محمدرضا

وقتی میدانی فردایی نداری سه تارت را هم میدهی ببرند


وقتی میدانی فردایی نداری وقتی که دور جهنم را دور وطنت را خط میکشی و میدانی که گیر کرده ای و نجات نخواهی یافت بهترین همراهت بهترین یاورت را هم میدهی ببرند تا شاید فردایی بهتر از تو داشته باشد.

 

محمدرضا

منتظر


منتظریم که اتفاق خاصی رخ دهد ! منتظریم وضعیت خوب شود هنوز ته دلمان امید داریم بلکه فرجی شود تا اقتصادمان بهبود یابد.هنوز ته دلمان به پیشرفت امیدواریم  منتظر یه روز خوب هستیم تا آزادی بیان داشته باشیم تا اینترنت آزاد داشته باشیم ,  در کل ما مردم منتظری هستیم مثل کسی که روی سرش سنگ می بارد ولی بدون هیچ اقدامی منتظر است تا بارش سنگ تمام شود. در کل مردم بسیار گشادی هستیم بله ما مردم گشادی هستیم تنگ هم نمیشویم . دلار 5 هزار تومن که سهل است 10 هزار تومن هم بشود اعتراض هایمان به نچ نچ کردن پشت دخل تاکسی کفایت خواهد کرد.

محمدرضا