آدم برفي


آدم برفی در بهار عاشق شد در در تابستان آب شد در پاییز قلبش شکست و دوباره در زمستان جان گرفت آدم برفی همان آدم برفی بود ولی تفاوتش این بود که دیگر قلبی برای دوست داشتن نداشت

محمدرضا

ابرها


خورشید همیشه پشت ابر نمی ماند اما هیچگاه هم مستقیم نمی تابد ابرها گرچه کوچکتر از خورشید هستند اما به خورشید میفهمانند که قدرت مطلقی وجود ندارد

محمدرضا