سعی کن


سعی میکنم دیگر به مشکلات اساسی فکر نکنم , مشکلاتی همچون اقتصاد و حقوق بشر و مشکلات سیاسی.فکر کردن به اینها فقط ذهن آدم را بهم میریزد وگرنه , نه دردی دوا میکند  نه راه حلی پیدا می شود.اینگونه  مشکلات را باید گذاشت همانطور بمانند تا شاید روزی افکار عموم در تکاپوی پیدا کردن راه حلی اساسی برایش باشد روزی که حتمن دیر است , ولی خوب داستان ماهی و از این حرفا

محمدرضا