آدم ها باید ضربه بخورند تا بهتر شوند


وقتی تغییر میکنی که ضربه خورده باشی زخمی شده و درد بکشی آن درد و رنج است که تغییرت میدهد و درونت را محتاج  دگرگونی میکند.انسان بی درد نه تغییر میکند نه نیازی به عوض شدن دارد , شاید درد و رنج دیگران را ببیند و متاثر از بد بختی شود اما درک نخواهد کرد.جامعه برای پیشرفت به تجربه کردن , ضربه خوردن , زخم برداشتن نیاز دارد تا التیام بگیرد و بزرگتر شود.انسان های موفق مانند گلبول های سفید هستند , از مشکلات تغذیه میکنند تا قوی تر شوند

 

 

 

محمدرضا