فمنیسم در راستای برابری یا مبارزه با جنس مخالف!؟


فمنیسم به معنی برابری جنسی است یا مبارزه با مردان؟فمنیسم چه هدفی دارد؟اینکه ثابت کند مرد به زن نیاز دارد؟اینکه همان معکوس مرد سالاریست! تصور کنیم که زنان مردان را از جامعه کار حذف کردن و از زیر سلطه مردان رهایی پیدا کردن و قدرت حکومت به مردان را به دست آوردن،حالا صد سال دیگر به کجا میرسیم؟به زن سالاری؟خوب اینگونه که باز حقوق جنس مخالف پایمال می شود.و اگر همینطور پیش برود هر قرن باید قدرت از جنسی به جنس دیگر منتقل  شود و در این میان برابری هیچ گاه برقرار نخواهد شد.

بهتر است برای برابری تلاش کنیم نه برای جنگیدن. مرد و زن برای هم هستند هر کدام بدون دیگری معنای تکامل را درک نخواهد کرد.

محمدرضا