تمومش کنید


جنگ نا برابر را تمام کنید ، غزه ، کوبانی هیچ تفاوتی ندارند مردم آرامش میخواهند ، برای منافع خودتان از زندگی مردم خرج نکنید. به امید نابودی تمام اسلحه ها

 

 

 

محمدرضا