مرز لعنتي


زمين بدون مرز به وجود آمد. ولي بشر از همان ابتدا از تجربه ي خود آموخت كه بايد براي زندگي منظم،حريمي را تعيين كند.اينگونه بود  كه حريم ها به مرزها تبديل شدند.

حال كساني كه به مرزها بي حرمتي ميكنند محكوم به مقابله هستند،هرچند كه اين مقابله به جنگ تبديل ميشود.

پ.ن:متاسفانه اين جنگ به هيچ وجه قابل اجتناب نيست

محمدرضا

جنگ من


براي زندگي بايد جنگيد ولي نبايد براي جنگيدن زندگي كرد،در مراحلي بايد براي خيلي چيزها با چنگ دندان مبارزه كرد ولي نبايد مبارزه قسمت اصلي زندگيمان شود.هدفمان زيبا زندگي كردن است
محمدرضا