ندایت هنوز روحم را میخراشد


با دیدن صحنه مرگت هر بار هدفی در من زنده می شود , مرگ تو به من امید ادامه دادن میدهد مرگ تو به من یک شکم سیر گریه میدهد

مرگ تو به من چطور شجاع بودند و ایستادن را یاد میدهد مرگ تو راه را نشانم میدهد

پ.ن:برای خود متاسفم که همه اینها را مردنت به من داده است.

 

محمدرضا

خرداد


ماهی که با امید آغاز شد و با نامیدی به پایان رسید.

مردم همیشه در صحنه ای که  با عبور از پل خس و خاشاک شدند.

خواصی که بصیرتشان مانند بکارت بود.

ندایی که به خیابان رفت و ندایش  گوش جهان را کر کرد .

جنبشی که به اینترنت آمد و  کور شد.

و آخر از همه ساندیس های که حماسه رقم زدند.

محمدرضا