خرداد


ماهی که با امید آغاز شد و با نامیدی به پایان رسید.

مردم همیشه در صحنه ای که  با عبور از پل خس و خاشاک شدند.

خواصی که بصیرتشان مانند بکارت بود.

ندایی که به خیابان رفت و ندایش  گوش جهان را کر کرد .

جنبشی که به اینترنت آمد و  کور شد.

و آخر از همه ساندیس های که حماسه رقم زدند.

محمدرضا