ابرها


خورشید همیشه پشت ابر نمی ماند اما هیچگاه هم مستقیم نمی تابد ابرها گرچه کوچکتر از خورشید هستند اما به خورشید میفهمانند که قدرت مطلقی وجود ندارد

محمدرضا