منتظر


منتظریم که اتفاق خاصی رخ دهد ! منتظریم وضعیت خوب شود هنوز ته دلمان امید داریم بلکه فرجی شود تا اقتصادمان بهبود یابد.هنوز ته دلمان به پیشرفت امیدواریم  منتظر یه روز خوب هستیم تا آزادی بیان داشته باشیم تا اینترنت آزاد داشته باشیم ,  در کل ما مردم منتظری هستیم مثل کسی که روی سرش سنگ می بارد ولی بدون هیچ اقدامی منتظر است تا بارش سنگ تمام شود. در کل مردم بسیار گشادی هستیم بله ما مردم گشادی هستیم تنگ هم نمیشویم . دلار 5 هزار تومن که سهل است 10 هزار تومن هم بشود اعتراض هایمان به نچ نچ کردن پشت دخل تاکسی کفایت خواهد کرد.

محمدرضا

خرداد


ماهی که با امید آغاز شد و با نامیدی به پایان رسید.

مردم همیشه در صحنه ای که  با عبور از پل خس و خاشاک شدند.

خواصی که بصیرتشان مانند بکارت بود.

ندایی که به خیابان رفت و ندایش  گوش جهان را کر کرد .

جنبشی که به اینترنت آمد و  کور شد.

و آخر از همه ساندیس های که حماسه رقم زدند.

محمدرضا