دماوند


دماوند باش , استوار و سر بلند تر از کوهای که تا چشم کار میکند دیده میشوند ,اگر دماوند باشی همه دوست دارند شکستت بدهند و هیچ کس با فتح قلعه های اطرافت احساس غرور نخواهد کرد همه به فکر تو هستند همه دوست دارند تو را فتح کنند و شکستت بدهند , هرچند مهم نیست که چند میلیون نفر تو را شکست داده اند و خواهند داد وقتی دماوند باشی کوهنوردانی که شکستت میدهند به خود افتخار میکنند و کوههای اطرافت به این پیروزی ها و افتخار کردن ها نیز حسادت میورزند.

دماوند باش  پا بر جا

محمدرضا